Xin chào

Cà trắng lai

12.000 / 2 gram

Cà trắng lai

12.000 / 2 gram