Xin chào

Cà xanh lai

12.000 / 2 gram

Cà xanh lai

12.000 / 2 gram